Lớp tập
nhóm

GROUP X
VÀ YOGA

YOGA
Yoga
Vừa phải
60 phút
NEW COMBAT
Cardio
Cường độ cao
60 phút
NEW PUMP
New pump
Cường độ trung bình đến cao
60 phút
ZUMBA
Zumba
Cơ bản
60 phút
NEW DANCE
New Dance
Cơ bản
60 phút
SEXY DANCE
Sexy dance
Cường độ trung bình đến cao
60 phút