Lớp tập
nhóm

GROUP X
VÀ YOGA

YOGA
Yoga
Cường độ vừa phải
60 phút
SEXY DANCE
Sexy Dance
Cường độ vừa phải
45 phút
DANCE FIT
Dance Fit
Cường độ vừa phải
45 phút
CARDIO & CORE
Cardio & Core
Cường độ trung bình đến nâng cao
45 phút
AEROBICS
Aerobics
Cường độ cơ bản đến trung bình
45 phút
BUM N TUM
Bum n Tum
Cường độ trung bình đến nâng cao
45 phút
BOOTCAMP
Booth Camp
Cường độ cao
30 phút
NEW COMBAT
New Combat
Cường độ cao
45 phút
NEW PUMP
New pump
Cường độ trung bình đến nâng cao
60 phút
ZUMBA
Zumba
Cơ bản
60 phút
TIKTOK DANCE
Tiktok dance
Cường độ cơ bản
45 phút
CLASS FOR BEGINNERS
Class for Beginners
Cường độ cơ bản
30 phút